Home > Thú vui > Chụp ảnh > Hà Nội Tết Nhâm Thìn (1)

Hà Nội Tết Nhâm Thìn (1)

Wednesday 25 January 2012

Qủang trừơng Nh̀a th̀ơ Ĺơn ch̉i ćo hai du kh́ach

C̉ông ch̀ua Ĺy trìêu qúôc sư c̃ung th́ê

Đ̀inh Ph̉a Tŕuc Lâm đ́ong c̉ưa đ̉ê xây ḷai

Ch̀ua B̀a Đ́a đang ng̉ôn ngang g̃ô g̣ach...

...nhưng ṽân ćo v̀ai Pḥât t̉ư víêng thăm

(xem tíêp...)