Home > Thú vui > Chụp ảnh > Hà Nội Tết Nhâm Thìn (3)

Hà Nội Tết Nhâm Thìn (3)

Friday 27 January 2012

Đ̀̀inh Đ̀ông Ḷac c̀ung c̉a ph́ô H̀ang Đ̀ao c̀on ng̉u

Ph́ô H̀ang Ḅac ḿơi ĺac đ́ac v̀ai kh́ach du xuân

Ph́ô L̃an Ông c̃ung th́ê nhưng qúan ćoc đ̃a m̉ơ

Ṃôt nh̀a trên ph́ô H̀ang Đừơng ćo kh́ach đ́ên ch́uc T́êt

Ph́ô H̀ang M̃a thọat trông kh́ac h̉ăn ng̀ay thừơng

C̉ưa cḥơ Đ̀ông Xuân đ̃a ćo h̀ang ḷac xòong b̀ay ra

(xem tíêp...)