Home > Khoa học > Toán học > Lịch sử toán học

Lịch sử toán học

Sunday 25 February 2007

Đọc Lịch sử số học

Đối với người thường, số học hoặc/và hình học có lẽ là ý niệm xuất hiện đầu tiên trong đầu mỗi khi nghe thấy từ "toán học". Quả thật lịch sử toán học cũng được mở đầu bằng hai môn toán này, mặc dù dường như tổ tiên chúng ta đã quan tâm đến số học nhiều hơn.

Đọc Lịch sử hình học

English: Xin bấm chuột vào các attached files sau đây (trích từ History of Mathematics) để xem thêm các bài viết tiếng Anh: