Quick browsing

Home > Nghệ thuật > Tạo hình > Những cách thấy (11a)

Chủ đề Tình mẫu tử

Những cách thấy (11a)

John Berger

Friday 15 November 2013

Bài tiểu luận không có ngôn từ (2a)

Chủ đề Tình mẫu tử: Đức Mẹ và Chúa Hài đồng(còn tiếp)

Như Huy dịch từ: Ways of Seeing, John Berger, Peinguin Books published 2008


View online : Những cách thấy (12)