Quick browsing

Home > Nghệ thuật > Tạo hình > Những cách thấy (11b)

Chủ đề Chết — Tĩnh

Những cách thấy (11b)

John Berger

Saturday 16 November 2013

Bài tiểu luận không có ngôn từ (2b)

Chủ đề Chết — Tĩnh


(còn tiếp)

Như Huy dịch từ: Ways of Seeing, John Berger, Peinguin Books published 2008


View online : Những cách thấy (11c)