Quick browsing

Home > Nghệ thuật > Tạo hình > Những cách thấy (11c)

Chân dung

Những cách thấy (11c)

John Berger

Saturday 16 November 2013

Bài tiểu luận không có ngôn từ (2c)

Chủ đề Tình yêu


(còn tiếp)

Như Huy dịch từ: Ways of Seeing, John Berger, Peinguin Books published 2008


View online : Những cách thấy (11d)