Quick browsing

Home > Nghệ thuật > Tạo hình > Những cách thấy (11d)

Chân dung

Những cách thấy (11d)

John Berger

Sunday 17 November 2013

Bài tiểu luận không có ngôn từ (2d)

Chân dung

(còn tiếp)

Như Huy dịch từ: Ways of Seeing, John Berger, Peinguin Books published 2008


View online : Những cách thấy (12)