Xem lẹ

Trang nhà > Giáo dục > Ngoại ngữ > Seems to be wildlife conservation

Học tiếng Anh giao tiếp

Seems to be wildlife conservation

Thứ Ba 26, Tháng Hai 2008

I. Từ vựng

Xem thêm Luyện giọng Mỹ

1. wildlife

danh từ

» (từ Mỹ) những thú vật, chim muông... hoang dã

» wildlife conservation

» sự bảo tồn những loài thú, chim rừng

° wildlife sanctuary
›khu bảo tồn động vật hoang dã

2. conservation /,kɔnsə:’veiʃn/

danh từ

» sự giữ gìn, sự duy trì, sự bảo tồn, sự bảo toàn

° conservation of energy
› sự bảo toàn năng lượng

3. national park : vườn quốc gia

4. species /’spi:ʃi:z/

danh từ

» (sinh vật học) loài

° our (the) species
› loài người

» loại, hạng, thứ

° a species of dogcart
› một loại xe chó

° to have a species of cunning
› có tính láu cá

» dạng, hình thái

5. eagle : /’i:gl/

a. danh từ

» (động vật học) chim đại bàng

» hình đại bàng (ở huy hiệu, bục giảng kinh, quốc huy Mỹ...)

» (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) đồng 10 đô la vàng

° double eagle
› đồng 20 đô la vàng

b. định ngữ

» như đại bàng, như diều hâu

° eagle nose
› mũi khoằm, mũi diều hâu

6. mammal /’mæməl/

danh từ

» (động vật học) loài thú, loài động vật có vú

7. reason /’ri:zn/

danh từ

» lý do, lẽ

° by reason of
› do bởi

° the reason for my absence
› lý do tôi vắng mặt

° for the some reason
› cũng vì lẽ ấy

II. Hội thoại

Adam: Look, it says here that the government has just decided to designate 1,500 square kilometers in the north of the country as a new national park.

Eve: Oh, I’m glad. It’s really beautiful up there. Any particular reasons ?

Adam: Well the main one seems to be wildlife conservation.

Eve: I suppose there must be species under threat up there.

Adam: Yes. There are a few species of birds, including a rare kind of eagle, which are all decreasing in numbers.

Eve: And what about mammals ?

Adam: Yes, there’s a particular kind of sea otter whose habitat is threatened.

Explanation

Wildlife conservation - The protection of animals from the damaging effects of human activity.

Example

The Japanese are ignoring the call for dolphin conservation.