Quick browsing

Home > Văn chương > Nước ngoài > Thơ E.A.EVTUSHENKÔ (2)

Thơ E.A.EVTUSHENKÔ (2) Thơ E.A.EVTUSHENKÔ (2)

Wednesday 16 August 2017

Đừng thần thánh hoá

Ngay cả Chúa, cũng đừng thần thánh hoá.
Ngài cũng là người, đâu là chúa tể trần gian.
Trên thế giới, quá nhiều máu rơi và dối trá,
khiến ta nghĩ Ngài có lỗi liên quan.

Xin đừng biến Tổ quốc thành thần tượng,
nhưng cũng đừng ngoi lên ngôi chỉ hướng, dẫn đường.
Ơn Tổ quốc công sinh thành ta phương trưởng,
nhưng đừng vì cám ơn mà quỳ xuống cầu xin.

Chính Tổ quốc, trong nhiều điều, Người có lỗi,
cả chúng ta đều mắc tội cùng Người.
Tôn sùng quá nước Nga đã là hơi tồi tệ,
nhưng khinh bỉ Người còn tệ hại hơn.

2003
E.A.EVTUSHENKÔ
(Tùng Cương dịch)

Обожествлять не надо...

Обожествлять не надо даже Бога.
Он тоже человек - не царь земной.
А лжи и крови так на свете много,
что можно подумать - он всему виной.

Не сотвори из Родины кумира,
но и не рвись в её поводыри.
Спасибо, что она тебя вскормила,
но на коленях не благодари.

Она сама во многом виновата,
и мы виноваты вместе с ней.
Обожествлять Россию – пошловато,
но презирать её ещё пошлей.

2003

ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО