Home > Nghệ thuật > Tạo hình > Thư hoạ Tâm kinh trên mình tố nữ

Body Caligraphy

Thư hoạ Tâm kinh trên mình tố nữ

Tuesday 31 March 2009

Bên sắc bên tài

Thanh tâm quả dục

Bỏ áo trần ai
Lỏng tay lướt bút

Mực điểm Thiên thai
Mắt xanh thưởng thức

Cùng nhau siêu thoát
Xác thành Tâm kinh

Đề ảnh
ĐT


View online : THƯ PHÁP