Quick browsing

Home > Thủ đô > Ngày nay > Xem các ảnh panorama chụp Hà Nội

Xem các ảnh panorama chụp Hà Nội

Tuesday 18 October 2011

(Click vào link này" để chọn xem các ảnh panorama khác)

Xem ảnh tĩnh chụp Hà Nội:

flickr
Image taken from page 26 of 'The War in Tong-King. Why the French are in Tong-King, and what they are doing there. 2nd edition'
par The British Library
No known copyright restrictions

(Click vào đây để xem các ảnh tĩnh tiếp theo)