Menu

Trang nhà > Lịch sử > Cổ đại > Tích Quang, Nhâm Diên

Tích Quang, Nhâm Diên

Thứ Năm 1, Tháng Mười Một 2007

“Tích Quang quê ở Tây Thành, Hán Trung (nay là An Khang) thời Hán Ai đế Lưu Hân (6-1 TCN) làm thứ sử Giao Châu, rồi đổi làm thái thú Giao Chỉ. Sau khi cướp quyền, Vương Mãng xua quân đánh quận, Tích Quang bất khuất thà chết, cố thủ thành trì không chịu hàng triều nhà Tân của Mãng. Hoài Dương Lưu Huyền tức vị bèn khôi phục nguyên chức cho Tích Quang. Lên ngôi rồi Hán Quang Vũ nhớ Tích Quang ngày trước làm quan thanh liêm, trị dân có phép tắc mà đối với thiên hạ họ Lưu một lòng trung thành, tưởng lệ sự trung tiết cộng thêm công lao nên bái làm đại tướng quân, phong tước Diêm Thủy hậu (hầu).”

錫光,漢中西城(今安康)人,漢哀帝劉欣(公元前6年—公元 前1年)時任交州刺史,後遷交 趾太守。王莽篡位後遣軍攻打該郡,錫光寧死不屈,固守城池不願降附 新莽王朝。淮陽劉玄即位,恢復原 職。東漢光武帝劉秀執政後,念錫光 昔日為官清廉治民有方,而且對劉 氏天下忠心耿耿,獎其忠節和功 績拜為大將軍,封鹽水候。

Nguồn: www.aknews.gov.cn (thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây)

“Nhâm Diên tên tự Trường Tôn, quê Nam Dương. Năm đầu niên hiệu Kiến Vũ (25) hoàng đế gọi y về cho đi nhậm chức thái thú Cửu Chân. Dân Cửu Chân quen làm nghề săn bắn...”

任延字長孫,南陽宛人也 建武初年,皇帝徵召他任九 真太守。九真民眾習慣以打獵為業

Nguồn: ywz.ywcz.cn

“Khi trước, vào thời Hán Bình Đế, người Hán Trung là Tích Quang làm thái thú Giao Chỉ, dạy đạo lý cho dân man, dần làm cho chúng biết lễ nghĩa, danh tiếng ngang với Nhâm Diên. Cuối thời Vương Mãng, Quang đóng chặt cửa ải để tự giữ. Đầu thời Quang Vũ, sai sứ đi cống, được phong làm Diêm Thủy hầu. Đất Lĩnh Nam thành đất có phong hóa bắt đầu từ hai quan thái thú này vậy...”

初,平帝时,汉中锡光为交阯太守,教导民夷,渐以礼义,化声侔于延。王莽末,闭境拒守。建武初,遣使贡献,封盐水侯。领南华风,始于二守焉。...

(Trích: Hậu Hán thư, quyển 176, Liệt truyện, Nhâm Diên)

“...Dân Cửu Chân vốn lấy săn bắn làm nghề, không biết cày bằng trâu. Dân thường xin gạo của Giao Chỉ, hay bị thiếu đói. Nhâm Diên liền cho chế tạo dụng cụ làm ruộng, dạy dân canh tác. Ruộng cày càng ngày càng mở rộng, nhân dân trở nên no đủ.”

....九真俗以谢猎为业,不知牛耕,民常告籴交阯,每致困乏。延乃令铸作田器,教之垦辟。田畴岁岁开广,百姓充给。

(Trích: Hậu Hán thư, Liệt truyện 76)