Menu
Xem lẹ

Trang nhà > Giáo dục > Ngoại ngữ > What’s her platform?

Học tiếng Anh giao tiếp

What’s her platform?

Thứ Tư 27, Tháng Hai 2008

I. Từ vựng

Xem thêm Luyện giọng Mỹ

1. vote /vout/

a. danh từ

» sự bỏ phiếu

° to go to the vote
› đi bỏ phiếu

° a vote of confidence
› sự bỏ phiếu tín nhiệm

» lá phiếu

° to count the votes
› kiểm phiếu

» số phiếu (của một đảng trong một cuộc bầu cử)

» biểu quyết; nghị quyết (qua bỏ phiếu)

° to carry out a vote of the Congress
› (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thực hiện một nghị quyết của quốc hội

» ngân sách (do quốc hội quyết định)

° the army vote
› ngân sách cho quân đội

b. nội động từ

» bỏ phiếu, bầu cử

c. ngoại động từ

» bỏ phiếu thông qua

° to vote an appropriation
› bỏ phiếu thông qua một khoản chi

» (thông tục) đồng thanh tuyên bố

» (thông tục) đề nghị

to vote down: bỏ phiếu bác

to vote in: bầu

to vote out: bỏ phiếu chống

to vote through: tán thành, thông qua

2. platform /’plætfɔ:m/

danh từ

» nền, bục, bệ

» sân ga

» chỗ đứng ở hai đầu toa (xe lửa...)

» chỗ đứng (xe khách...)

° entrance platform of a bus

› chỗ đứng ở cửa vào xe buýt

» bục giảng, bục diễn thuyết, diễn đàn

» (nghĩa bóng) (the platform) thuật nói, thuật diễn thuyết

» (nghĩa bóng) cương lĩnh chính trị (của một đảng)

3. promise: hứa hẹn

4. policy /’pɔlisi/

a. danh từ

» chính sách (của chính phủ, đảng...)

° foreign policy
› chính sách đối ngoại

° family-friendly policies: chính sách thân thiện

» cách xử sự, cách giải quyết (vấn đề...) đường lối hành động

° it is the best policy
› đó là đường lối tốt nhất, đó là cách xử sự tốt nhất

» sự khôn ngoan, sự khôn khéo, sự tin tưởng, sự sáng suốt, sự sắc bén (về chính trị, về sự chỉ đạo công việc)

» (Ê-cốt) vườn rộng (quanh lâu đài)

b. danh từ

» hợp đồng, khế ước

° insurance policy; policy of insurance (assurance)
› hợp đồng bảo hiểm

II. Hội thoại

Merry: Who are you going to vote for ?

Sandra: I haven’t decided yet. How about you ?

Merry: I’m going to vote for Shirley Day.

Sandra: What’s her platform ?

Merry: She is promising to introduce much more family-friendly policies if she is elected and that’s the most important thing for me.

Sandra: If that’s the case, I might vote for her too.

Explanation

Platform - The platform of a political party is what they say they will do if they are elected. (chương trình tranh cử, cương lĩnh chính trị)

Example

The Socialist Party won a landslide victory on a nationalist platform.