Đông Tác

giao lưu với NCCông

Home > Giáo dục > Sư phạm > Ra mắt BBT CESP Đại học Sư phạm Hà Nội

Ra mắt BBT CESP Đại học Sư phạm Hà Nội

Đông Tỉnh - NCCong

Friday 11 September 2015, by Cong_Chi_Nguyen

Panorama ©2015 NCCong

Trước giờ khai mạc Gala CESP 2015. Panorama ©2015 NCCong

Đại học Sư phạm HN năm trước. Panorama ©2014 NCCong

Đông Tỉnh