Đông Tác

giao lưu với NCCông

Home > Tin học > Số hoá > Các website dành cho tự học

Các website dành cho tự học

Wednesday 20 January 2016, by Cong_Chi_Nguyen

Dưới đây là các website giáo dục nổi tiếng dành cho các bạn muốn tự học (theo FB Ngô Bảo Châu):

1. Website có các khóa học online miễn phí

Coursera.org
Ureddit.com
Udacity.com
Edx.org

2. Website Ngoại Ngữ

duolingo.com
memrise.com
livemocha.com
busuu.com
verbling.com

3. Website Toán Học

wolframalpha.com
projecteuler.net
mathrun.net

4. Website lập trình

codeacademy.com
learncodethehardway.com
net.tutsplus.com
htmldog.com
trypython.org