Đông Tác

giao lưu cùng Nguyễn Chí Công

Home > Khoa học > Ngôn ngữ > Về bài ’’Nguồn gốc các thanh điệu trong tiếng Việt" của A. Haudricourt

P.B. Denlinger

Về bài ’’Nguồn gốc các thanh điệu trong tiếng Việt" của A. Haudricourt

On Haudricourt’s "The origin of tones in Vietnamese"

Wednesday 29 July 2020, by CTV

Click vào hình sau để xem toàn văn PDF:


View online : The origin of tones in Vietnamese