Đông Tác giao lưu

Chuyển động không ngừng

Home > Nghệ thuật > Arthur Edward Drummond Bliss

Arthur Edward Drummond Bliss

Tuesday 2 August 2022

2 tháng 8 là ngày sinh của nhà soạn nhạc, nhạc trưởng Anh quốc Sir Arthur Edward Drummond Bliss (2/8/1891 – 27/3/1975). Ông được phong là Nhạc sư của Nữ hoàng và nhiều bằng danh dự từ các trường đại học ở Bristol, Cambridge, Edinburgh, Glasgow, Lancaster, London, và trường đại học Princeton University. Ông là chủ tịch danh dự của dàn nhạc London Symphony Orchestra từ 1958-1963. Các tác phẩm của ông được ghi âm nhiều. Thư viện trường đại học Cambridge University đã thực hiện toàn bộ các bản ghi âm của ông.

(Theo classical.net và Wikipedia)