Turing

Trao giải Turing cho 3 tiên phong về AI hiện đại

Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton và Yann LeCun là những người đã đặt nền móng cho Trí tuệ nhân tạo (...)