Đông Tác

giao lưu với NCCông

Home > Lịch sử

Lịch sử

“Đọc sử để biết những ngu xuẩn của quá khứ, nhờ thế ta có thể chịu đựng tốt hơn những ngu xuẩn của hiện tại” — Bertrand Russell