Sumerians and Cuneiform Characters

Người Sumer và chữ viết hình góc

writing
Cách ngôn của Salomon và trích dẫn của Hippocrate

Cách đây khoảng 5500 năm ở một vùng nào đó nằm giữa 2 sông Tigre và Euphrate (Lưỡng Hà) đã nảy sinh ra dạng chữ viết đầu tiên của nhân loại. Khi trở thành những nhà nông giàu có, người Sumer buộc phải làm các bản kế toán và kiểm kê một cách lâu dài để quản lý thực phẩm thặng dư. Họ đã dùng đất sét mềm để vạch lên đó những chữ viết hình góc nhọn. Những phương pháp canh tác mới bằng sử dụng thuỷ lợi (dẫn thuỷ nhập điền) cần một tổ chức xã hội phức tạp với cấu trúc thứ bậc để phân quyền (structure hiérarchique) đã càng ngày càng trở thành quan trọng hơn. Mặt khác, dân chúng càng đông thì thực phẩm càng phải được quản lý tốt.

Chữ viết trở thành một nhu cầu cần thiết cho nền văn minh Sumer đang phát triển này.

Người Sumer dùng một kỹ thuật quen biết với trẻ em: đó là cách dùng que vạch vào trong đất sét mềm - là vật liệu phong phú của vùng Lưỡng Hà - để ghi rõ hơn những khái niệm về kế toán, tức là dưới hình thức viết bằng hình vẽ (pictogramme). Lối viết này sau đó càng ngày càng dùng nhiều rồi chia thành những mẫu khác nhau, cuối cùng đưa đến một lối viết phức tạp chuẩn hoá và đó là chữ viết đầu tiên được biết.

Ngoài các bản kế toán về thu hoạch mùa màng và gia súc, còn có bài văn đầu tiên được biết là tập Sử thi Gilmalesh (Epopée de Gilmalesh).

Người Pháp sử dụng chữ cunéiforme (nghĩa là hình "góc nhọn" hay "cái nêm") để chỉ lối viết Sumer bằng những vạch tạo hình tam giác có thể xem trong minh hoạ cạnh đây.

Nguyễn Vũ Ngân Hà (Vietsciences)