7609

Một số trang web, fanpage và group Facebook giả mạo cơ quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Crime

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa cảnh báo: hiện nay, có một số trang web, fanpage và group Facebook giả mạo các cơ quan của Bộ. Các trang web, fanpage và group Facebook này đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín, hình ảnh của ngành Giáo dục.

Ngày 3-11-2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố danh sách các trang web, fanpage và group Facebook giả mạo để học sinh, sinh viên và người dân nhận biết rõ địa chỉ của chúng mà phòng, tránh.

Trang web giả mạo

Danh sách được cập nhật đến ngày 2-11-2022 gồm có:

  1. Trang web: “Tạp chí Giáo dục và Pháp luật” (xem hình trên) lấy tên đơn vị chủ quản là Bộ Giáo dục và Đào tạo: https://www.giaoducvaphapluat.com/?m=1.
  2. Các fanpage và group Facebook:

7609 HNM 3/11/2022